BARBII LASHES

marka godna zaufania

Sprawdź wszystkie produkty!

Polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO – niniejszym informujemy, że:

I. Administratorem Państwa danych osobowych jest:

Firma Barbii Lashes z siedzibą w Gdyni, adres: ul. Zbigniewa Herberta 7 m.13, 81-475 Gdynia, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 5862129711, REGON 380544197

II. Cele i podstawy przetwarzania Państwa danych osobowych:

Administrator będzie przetwarzać Państwa dane osobowe w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, w różnych celach, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Przetwarzanie Państwa danych osobowych będzie miało miejsce w szczególności w zakresie

 1. wykonania umowy lub podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy- w tym sporządzenia oferty naszych produktów i usług, rozpatrzenia złożonej przez Państwa reklamacji (podstawa art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 2. przesyłania za pomocą komunikacji elektronicznej ofert marketingowych o ofertach, promocjach
  i nowościach dotyczących oferowanych przez nas produktów i usług, na podstawie udzielonej przez Państwa uprzednio zgody (podstawa 6 ust. 1 lit. a RODO);
 3. przesyłanie ofert marketingowych o ofertach, promocjach i nowościach dotyczących oferowanych przez nas produktów i usług, na podstawie udzielonej przez Państwa uprzednio zgody (podstawa 6 ust. 1 lit. a RODO);
 4. archiwalnym i dowodowym na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów o znaczeniu prawnym (podstawa 6 ust. 1 lit. f RODO)
 5. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją prawnie uzasadnionego w tym interesu Administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 6. w celu prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz spoczywającym na Administratorze obowiązku podatkowego (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości)

III. Okres przechowywania danych:

 1. Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe przez czas trwania umowy- w odniesieniu
  do danych osobowych przetwarzanych w celu zawarcia i wykonania umowy.
 2. Z zastrzeżeniem tego terminu, w przypadku gdy dane były przez Administratora przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń (np. w postępowaniach windykacyjnych) przetwarzanie dane w tym celu następuje przez okres przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów ustawy- Kodeks cywilny plus
  1 rok.
 3. Wszelkie dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych przetwarzane są przez Administratora przez okres 5 lat, liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.
 4. W okresie 12 miesięcy, w odniesieniu do danych osobowych, które zostały zebrane przy wycenie oferowanych przez Administratora produktów lub usług, a jednocześnie nie doszło do niezwłocznego zawarcia umowy.
 5. Do czasu cofnięcia przez Państwa zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania, w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody.
 6. Do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania, w odniesieniu
  do danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych lub do celów marketingowych.
 7. Dodatkowy rok związany z przetwarzaniem danych osobowych zebranych na potrzeby wykonania umowy jest podyktowany tym, że hipotetycznie mogą Państwo zgłosić roszczenie na chwilę przed upływem terminu przedawnienia, żądanie może zostać doręczone z istotnym opóźnieniem lub mogą Państwo błędnie określić termin przedawnienia swojego roszczenia.
 8. Po upływie wyżej wymienionych okresów Państwa dane osobowe podlegają usunięciu lub anonimizacji.

IV. Odbiorcy danych:

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom podmiotów:

 1. dostawcy usług zaopatrujących Administratora w rozwiązania techniczne oraz zarządzanie organizacją (w szczególności dostawcy usług teleinformatycznych, informatycznym, firmy kurierskie i pocztowe),
 2. podmiotom świadczącym usługi prawne i doradcze oraz udzielającym pomocy Administratorowi
  w dochodzeniu należnych roszczeń (w szczególności kancelariom prawnym, firmom windykacyjnym),
 3. Administrator na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa może być zobowiązany do przekazania Państwa danych osobowych innym podmiotom publicznym lub prywatnym. Każdy przypadek żądania udostępnienia Państwa danych osobowych będzie przedmiotem wnikliwej analizy.

V. Prawa osób, których dane dotyczą:

 1. Zgodnie z RODO, przysługuje Państwu: prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.
 2. Wymienione uprawnienia nie mają charakteru absolutnego, a zatem w niektórych sytuacjach Administrator może zgodnie z prawem odmówić Państwu ich spełnienia. Jednakże, jeżeli Administrator odmówi uwzględnienia żądania, to będzie to miało miejsce po wnikliwej analizie i tylko w sytuacji, gdy odmowa uwzględnienia żądania jest konieczna.

VI. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych:

Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne i zależy od Państwa decyzji. Jednakże w niektórych przypadkach podanie określonych danych osobowych jest konieczne, aby spełnić Państwa oczekiwania w zakresie korzystania z usług.

VI. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych.

Administrator korzysta z usług i technologii, oferowanych przez takie podmioty jak Google. Podmioty te mają siedziby poza Unią Europejską, a zatem w świetle przepisów RODO są traktowane jako państwa trzecie. Administrator oświadcza, że przy korzystaniu z usług i technologii może dojść do przekazania danych osobowych wyłącznie podmiotom ze Stanów Zjednoczonych i wyłącznie takim, które przystąpiły do programu Privacy Shield, na podstawie decyzji wykonawczej Komisji Europejskiej z dnia 12 lipca 2016 r. Podmioty, które przystąpiły do programu Privacy Shield, gwarantują, że będą przestrzegać wysokich standardów w zakresie ochrony danych osobowych, jakie obowiązują w Unii Europejskiej, dlatego korzystanie z ich usług i oferowanych technologii w procesie przetwarzania danych osobowych jest zgodne z prawem.

VII. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji.

Administrator wskazuje, iż nie będzie podejmował czynności związanych ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji wobec Państwa danych osobowych, w tym o profilowaniu.

0